L'antiga bandera de la Vila de Reus

28/06/2016 - 13:11

 

«Fonch determinat que per al dia ques rebrà la relíquia del gloriòs sant Pere y se asentarà lo primer cuerpo del retaule ques criden totas las confrarias que traguen las banderas y lluminària.» (Actes municipals, 1625)


La bandera és un símbol, un tros de tela fixada per un costat a un pal o asta, que representa una comunitat humana, ja sigui una vila, ciutat, un país, una associació, un partit o una ideologia...

 

Aquest caire de representació simbòlica atorga a les banderes una funció protocolària cabdal. En són exemple els plets entre les confraries d'ofici pel lloc que han d'ocupar les respectives banderes a les professons de Corpus, Sant Pere o diverses solemnitats.

El 2 de juliol de 1619, el consell de la vila rep la queixa «dient com la bandera dels pajesos moltes diades del any se enquontren que pren lo lloch del estendart del santíssim sacrament per so que miren quin lloch li donaran». El 1628 s'estableix un protocol de les professons que ordena les banderes segons l'antiguitat de les confraries. Així, els últims llocs corresponen a les bandera dels pagesos i a la de la Vila.

La bandera de la ciutat, per tant, és present i participa, ocupant una determinada posició en el cerimonial propi de les festes: per Sant Pere, acompanyant al consistori en els seus desplaçaments rituals, com l'assistència a completes o la professó. El Llibre de Promenias anota la crònica de la vinguda del rei Carles a Reus, el 1706:


«Aont arribaren y quant fórem al ort de Revés. se topà que estavan aguardant las banderas de totas las confrarias, cada una en son ball difarent, y així mateix la de la vila, ab la molasa y gegans, aont se posaren de devant, y después cada bandera per son orda, y desta manera se antrà a la vila.»


La bandera de la Vila es troba documentada des del segle XIV. Des d'aquesta època i fins mitjans de segle XX, la bandera era de color carmesí. I, a la segona meitat del segle XVIII portava brodat l'escut a una cara i la imatge de sant Pere a l'altra.

 

Antigament, el pal de la bandera era prou més llarg que en l'actualitat. El portador la sostenia alçada, amb uns cordoners que ajudaven a mantenir l'equilibri. Aquest tipus de bandera era comuna a moltes poblacions fins ben entrat el segle XX, moment en quà els canvis en l'estructura urbana —amb la introducció dels cables d'electricitat, sobretot— van obligar a camviar-les. La bandera antiga de la Vila de Reus, datada el 1774, es conserva al Museu on fou lliurada el juliol de 1950.

 

A mitjan segle XX s'optà per canviar el seu color carmesí pel blanc per tal de destacar la rosa, element principal de l'escut reusenc.


En l'actualitat, la bandera antiga es pot veure a l'exposició «Ara toca festa» a les sales de la Plaça de la Llibertat del Museu de Reus.