Un informe sobre el Museu de Reus

03/12/2014 - 11:13

Jaume Massó Carballido

Gràcies als companys de l’Arxiu, he pogut conèixer un informe mecanoscrit sobre el Museu
Municipal de Reus datat el 26 d’abril de 1937, és a dir, nou mesos després d’iniciada la guerra
civil. Tot i que el text no és signat, molt probablement fou redactat per Pere Rius i Gatell, aleshores
conservador del Museu i autor d’un informe força similar –i complementari– que fou presentat al
regidor de Cultura pel mes de setembre d’aquell mateix any. D’altra banda, i atès el contingut del
document i àdhuc la seva correcció ortogràfica, considero que el text en qüestió fou inspirat,
endegat o revisat pel primer director del Museu, el metge i prehistoriador Salvador Vilaseca
Anguera (1896-1975). Pel seu interès per a la història del Museu de Reus, i especialment per la
descripció que ofereix de les desaparegudes edificacions de ca Gai i pels detalls de l’ambiciosa
adequació museogràfica que hi era prevista (no reeixida a causa dels bombardeigs de l’aviació
feixista), el reprodueixo tot seguit íntegrament. He posat en cursiva les paraules subratllades a
l’original i hi he corregit o normalitzat únicament els accents i les errades o mancances
mecanogràfiques més evidents, així com determinades vacil·lacions entre majúscules i minúscules.

Podeu llegir l'article sencer en format pdf:

Fitxers: